Bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak istediğiniz  Endüstriyel Psikologlar kimlerdir?

Endüstriyel Psikolog, çalışma hayatı içerisinde var olan sorunları tespit ederek, bu sorunların nerde oluştuğunu ve nasıl ortadan kaldırılabileceğiyle ilgili analiz yapıp, sonuçları kurumun (iş yerinin) lehine çevirebilmek adına çalışmalarda bulunan, iş yeri psikologlarıdır.

Endüstriyel Psikolog, işyerinde var olduğu söylenilen sorunları gözlemlemek adına önce yerinde tespit ve analiz yapmak için bir süre kurum içinde “hayalet” kimliğiyle dolaşır. Kurum içinde yöneticiler, çalışanlar dahil olmak üzere herkesle bir takım görüşmeler yaparak işyeri profilini genel hatlarıyla çizer. Sonrasında alt üst ilişkileri üzerine, ilişki dinamiğini çözebilmek adına çalışmalarda bulunur.

Endüstriyel Psikolog, kurum içersinde geçirdiği süre zarfında, iş yerinde var olan problemleri hissetmeye ve algılamaya çalışırken, var olan sorunlar kendilerini çok net bir şekilde göstermeye başlarlar. Fakat burda önemli olan nokta Psikoloğun farkındalığı değil, kurum sahibi ve çalışanlarının daha önceden fark edemedikleri bir takım sorunları fark edip, görmeye başlamaları ve neden daha önce bu çok çıplak gözüken sorunu göremediklerini anlayabilmektir.

Sorunları fark ettikten sonra, kontrol altına alarak, kurumun lehine çevirebilmek her zaman kolaydır. Yaşanan sorunların çözümünde iş yeri sahipleri ve çalışanların açık görüşlü olmaları eleştiri ve önerilere sağlıklı cevaplar verebilmeleri ile değişime ve gelişmeye ayak uydurabilmeleride oldukça önemlidir.

Endüstriyel Psikloglar, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzman kişiler olup Personel Seçimi ve İşe Alımda, İş Gücü Yetiştirmede, İşletme İçi Yeni Kapasiteler Oluşturmada  ve İşyeri Çevresiyle ilgili hususlarda kurumlara sürekli artı değerler kazandırırlar.

Endüstriyel Psikologlar, çalışma hayatı içerisinde işletmeler için hem içerde hemde işletme dışında faaliyetler gösteriler.

İşletme içerisinde genel olarak,

Kuruma en iyi uyan personellerin seçilmesi. Adil, yasal ve verimli işe alma politikalarının uygulanması. Yüksek performans gösterenlerin muhafaza edilmesi. Mevcut işgücü becerilerinin geliştirilmesi. Nitelikli işgücünün oluşturulması. Performans yönetimi sistemi geliştirilmesi. İşte devamsızlığın azaltılması. Takım çalışmasının desteklenmesi. Motivasyonun ve iş doyumunun yükseltilmesi gibi faaliyetlerde bulunurlar.

Her kurumun esası performansa dayanır Endüstriyel Psikolog işyerinde çalışanların performansını ve esenliğini arttırarak, kurumun başarısına katkıda bulunur. çalışan davranış ve tutumlarının, işe alım, eğitim programları ve geribildirim sistemleri yoluyla, istenen yönde nasıl geliştirilebileceğini araştırır, saptar ve uygulamaya koyar.

Endüstriyel Psikologlar kurumlar içerinde pek çok farklı alanlarda gereken durumlarda hizmet üretebilirler. Başlıca faaliyet alanları;

Test: Testlerin geliştirilmesi. iş bilgisi testleri, beceri testleri, mantıksal akıl yürütme testleri, kişilik testleri, fiziksel kabiliyet testleri. test neticelerinin yorumlanması, testin adil bir biçimde uygulanması.

Personel Seçimi: Başvuru sağlama, ön eleme, yapılandırılmış iş görüşmeleri kişilik değerlendirilmesi.

İş Analizi: İşin esas unsurları, iş için lazım bilgi, beceri, kabiliyet ve kişilik özellikleri, görev tanımları, iş standartları, işin değeri.

Performans Yönetimi ve Değerlendirilmesi: Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması, Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi, Adil Değerlendirme, Yüksek Performans Gösteren Çalışanların Ödüllendirilmesi.

Eğitim ve Geliştirme: Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Yetişkin Eğitimi, Takımların Oluşturulması ve Eğitimi, Verilen Eğitimlerin Verimliliğinin Değerlendirilmesi.

Çalışan Tutumları ve İş Doyumu: Örgütsel Özdeşim, Yetki Artırımı, Tükenmişlik, Çatışma Çözümleme, Stres Yönetimi, Yaşlanma ve Emeklilik, İstifalar.

Çalışan Motivasyonu: Çalışanların yüksek performans göstermeye sevk eden etkenler.

Kurumsal Gelişim: Kurum Kültürü, Kurumsal Yapılanma, İşgücü Planlaması (Küçülme – Büyüme), Stratejik Hedefler, Müşteri Hizmetleri Problemleri.

Ar-Ge, İnovasyon ve Projelendirme: Kurum hedeflerine uygun Ar-Ge, İnovasyon ve Projelendirme Uygulamaları için ekipler oluşturma, Projelendirme Çalışmalarında Koordinasyonu sağlama ve Proje Yönetimi ile Uzman Personel yetkinlikleri.

İşyeri Sağlığı: İşyeri Ergonomisi, İnsan Etkeni, İş Güvenliği, Stresle Başa Çıkma, İşyerinde Saldırganlık. gibi alanlardır.

İşletmeler dışında faaliyet alanları,

Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama: Bireyin kişilik özelliklerine uygungun Meslek Seçimi, Kariyer Planlama ve Gelecek Beklentisi.

Çalışanlara Yönelik Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları: İş yaşamında özgüven eksikliği ve sosyal fobi, İşte zorlanma ve stresle etkin baş etme, Performans kaygısı, Tükenmişlik sendromu, İş yaşamında etkili iletişim, İş yaşamında değişime uyum.

Kurumsal Destek Uygulamaları: İş Analizi ve İş Tanımlama, Hizmet İçi Eğitimler Programlama ve Uygulama, Performans Değerlendirme Sistemleri Oluşturma, Kurum Kültürü, Liderler ve İç Girişimcilerin Keşfi, Yenlik Yaratma ve Yönetme Yeterlilikleri ile Değişime Uyum Uygulamaları, Kurum içi Motivasyon ve Çalışan Memnuniyeti.

Sosyal Faaliyetler, Toplumsal Destek Uygulamaları ve Projelendirmeler:  İş Yaşamında, İş verenler ile çalışanlara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, Kitlesel ve Bölgesel Toplumsal Destek Uygulamalrına gönüllü katılım, İşletmeler ve çalışanlar yararına ekonomik ve sosyal gelişimi arttırarak psikolojik refahın yüksekltilmesine adına projelendirme faaliyetleri, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanı başta olmak üzere Toplumsal Destek Uygulamalarına Projelendirme Faaliyetleri ile katkıda bulunmak.